Porozmawiajmy!

shape shape

Strony internetowe 26 czerwca 2024

Custom post type – tworzenie i wyświetlanie treści w WordPress

Author Picture

Autor: ASANDER

Ten artykuł przeczytasz w:13.65 min

Blog Thumbnail
WordPress jest jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania treścią na świecie. Jego popularność wynika z łatwości użytkowania i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb. Jedną z najważniejszych funkcji WordPressa jest możliwość tworzenia i wyświetlania niestandardowych typów treści za pomocą funkcji Custom Post Type.

Co to jest Custom Post Type?

Custom Post Type (CPT) to funkcja WordPressa, która umożliwia tworzenie niestandardowych typów treści. Domyślnie WordPress oferuje tylko dwa typy treści: wpisy (post) i strony (page). Dzięki CPT możemy jednak tworzyć i zarządzać innymi typami treści, takimi jak produkty, wydarzenia, portfolio, recenzje i wiele innych.

Jak tworzyć Custom Post Type w WordPress?

Aby stworzyć niestandardowy typ treści w WordPress, musimy użyć funkcji register_post_type(). Przykładem może być tworzenie typu treści „Produkty”.

function custom_post_type_produkty() {
    $labels = array(
        'name'                  => __( 'Produkty', 'text-domain' ),
        'singular_name'         => __( 'Produkt', 'text-domain' ),
        'menu_name'             => __( 'Produkty', 'text-domain' ),
        'name_admin_bar'        => __( 'Produkt', 'text-domain' ),
        'add_new'               => __( 'Dodaj nowy', 'text-domain' ),
        'add_new_item'          => __( 'Dodaj nowy produkt', 'text-domain' ),
        'new_item'              => __( 'Nowy produkt', 'text-domain' ),
        'edit_item'             => __( 'Edytuj produkt', 'text-domain' ),
        'view_item'             => __( 'Zobacz produkt', 'text-domain' ),
        'all_items'             => __( 'Wszystkie produkty', 'text-domain' ),
        'search_items'          => __( 'Szukaj produktów', 'text-domain' ),
        'parent_item_colon'     => __( 'Nadrzędny produkt:', 'text-domain' ),
        'not_found'             => __( 'Nie znaleziono produktów.', 'text-domain' ),
        'not_found_in_trash'    => __( 'Nie znaleziono produktów w koszu.', 'text-domain' )
    );

    $args = array(
        'labels'                => $labels,
        'public'                => true,
        'publicly_queryable'    => true,
        'show_ui'               => true,
        'show_in_menu'          => true,
        'query_var'             => true,
        'rewrite'               => array( 'slug' => 'produkty' ),
        'capability_type'       => 'post',
        'has_archive'           => true,
        'hierarchical'          => false,
        'menu_position'         => 5,
        'supports'              => array( 'title', 'editor', 'thumbnail' ),
        'taxonomies'            => array( 'category', 'post_tag' )
    );

    register_post_type( 'produkty', $args );
}

add_action( 'init', 'custom_post_type_produkty' );

W powyższym przykładzie tworzymy typ treści „Produkty” z odpowiednimi etykietami i ustawieniami. Możemy również określić, jakie funkcje ma wspierać nasz niestandardowy typ treści, na przykład edytor treści, miniaturki, kategorie i tagi.

Jak wyświetlać Custom Post Type na stronie?

Po utworzeniu niestandardowego typu treści możemy wyświetlać go na stronie za pomocą pętli WordPressa. Przykładem może być wyświetlanie listy produktów na stronie głównej.


$args = array(
    'post_type'      => 'produkty',
    'posts_per_page' => 10,
);

$produkty = new WP_Query($args);

if ($produkty->have_posts()) {
    while ($produkty->have_posts()) {
        $produkty->the_post(); 
        ?>
        <h3><?php the_title(); ?></h3>
        <div><?php the_content(); ?></div>
        <?php
    }
} else {
    echo 'Brak produktów.';
}

wp_reset_postdata();

W powyższym przykładzie używamy pętli WP_Query do pobrania listy produktów i następnie wyświetlamy ich tytuły i treści. Możemy również dostosować wygląd i układ naszych niestandardowych typów treści za pomocą szablonów.

Zalety Custom Post Type w WordPress

Custom Post Type w WordPress oferuje wiele korzyści i możliwości dla twórców stron internetowych. Oto kilka głównych zalet:

  • Możliwość tworzenia niestandardowych typów treści, które odpowiadają indywidualnym potrzebom.
  • Łatwość zarządzania różnymi typami treści w jednym miejscu.
  • Możliwość dostosowania wyglądu i układu niestandardowych typów treści za pomocą szablonów.
  • Integracja z innymi funkcjami WordPressa, takimi jak kategorie, tagi i miniaturki.
  • Możliwość tworzenia zaawansowanych zapytań do bazy danych i filtrowania tre

Zaufali nam

Zacznijmy
teraz!
Razem możemy stworzyć najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.
Bezpłatna wycena w ciągu 24 godzin.

    Zgadzam się z polityką prywatności